Biography

Phuc Thanh Nhan chuyen cho thue thiet bi su kien, thiet bi dich, cabin dich, tai nghe phien dich khong day, cho thue may chieu, man chieu, man hinh LED, am thanh, anh sang, thiet bi hop truc tuyen, dich vu livestream chuyen nghiep va uy tin.
Website: https://phucthanhnhan.com/
GGmap: https://www.google.com/maps?cid=6392926228496719719
Address : 205 Duong Le Lam, Phuong Phu Thanh, Quan Tan Phu, Thanh pho Ho Chi Minh
Phone : 0906 462 906
Email : [email protected]
#phucthanhnhan, #phucthanhnhanevents, #dichvulivestream, #livestream

The pixel