Biography

Ha Son Tower la du an chuan bi ra mat cua chu dau tu Tap doan Geleximco tai thi truong phia Tay Thu Do. Vi tri nam ngay mat duong Quoc lo 32 - dia phan thi tran Tram Troi, huyen Hoai Duc nen thu hut duoc su quan tam rat lon cua nha dau tu va cu dan dia phuong #hasontower.
Dia chi: Lo dat E1- khu Dong Gac - Tram Troi - Hoai Duc - Ha Noi
SDT: 0915.830.299

Skills

  • Web Design
  • Web Development

Causes

  • Violence Prevention
  • Youth Development
The pixel