Biography

Bcons City to can ho chung cu cao cap toa lac tai TP Di An, tinh Binh duong. Day la cum can ho thuong mai moi du kien cung cap ra thi truong gan 900 can ho voi dien tich da dang tu 1 - 3 phong ngu voi thi hieu chung cua khach hang hien nay. Du an Bcons City tiep noi thanh cong dong san pham mang thuong hieu Bcons, ben canh Bcons Garden, Bcons Green View. So huu vi tri gioi han, dia the toa lac gan Big C Di An, ket noi thuan loi den cac tuyen giao thong huyet mach, nhanh chong di chuyen den trung tam TP HCM, gan ke he thong truong hoc, truong dai hoc trong va ngoai nuoc, benh vien quoc te, cac cum cong nghiep va xi nghiep vua va nho tren dia ban. Can ho Bcons City co uu the ve tien ich va khong gian song khi toa lac ngay trung tam hanh chinh va thuong mai phat trien sam uat cua TP Di An. Voi muc gia hop ly, phong cach thiet ke hien dai, cung su menh kien tao nen mot cong dong tinh hoa Chung cu Bcons City Di An phu hop voi nguoi mong muon lua chon mot noi o vua tien nghi vua khong qua xa khu trung tam, dam bao moi nhu cau trong doi song hang ngay, du an se se la cu hit manh me den thi truong bat dong san Binh Duong.
THONG TIN LIEN HE
Hotline: 0933.403.759
Dia chi: Thanh Pho Di An, Tinh Binh Duong
#bconscity #bconscitydian #bconscitybinhduong #duanbconscity #canhobconscitydian #canhobconscitybinhduong #canhobconscity #chungcubconscity #chung cubconscitydian #bcons #bconsgroup #tapdoanbcons

Skills

  • Graphic Design
  • Writing

Causes

  • Community & Economic Development
  • Disease & Medical Research
The pixel