ICD Viet Nam ..

ICD Viet Nam
Ha Noi, Vietnam
Total impact
$0
Status
Ready to Volunteer

Biography

ICD Viet Nam duoc nhieu khach hang biet den la don vi cung cap toan dien cac giai phap ho tro nen cong nghiep van minh nhu Pallet, xe nang, may quan kien, giai phap dong goi va giai phap van chuyen trong nha xuong, kho hang... hang dau Viet Nam.
Cac san pham cua ICD luon dat yeu to hieu qua len hang dau doi voi moi loai hinh doanh nghiep.
-Dieu do thoi thuc ICD chu dong phat trien tim kiem mang luoi khach hang de mang den nhung san pham
mang tinh giai phap cho san xuat, kinh doanh tu nguon nguyen lieu sach, san pham dat chuan den voi moi doanh nghiep.
-Voi nhung giai phap xanh bao ve moi truong, nhung chiec Pallet - san pham chu luc cua ICD duoc lam tu nhung nguyen lieu
co the tai che, tai su dung, nhung nguyen lieu than thien voi moi truong.
ICD luon dung vung trong long khach hang voi tieu chi: So 1 ve CHAT LUONG san pham.
Gia Thanh NHA SAN XUAT. Dich vu ban hang va sau ban hang tan tinh, chu dao. ICD mang den loi ich toi uu nhat cho khach hang.
Dia chi: Cong ty TNHH Cong nghe va Thuong mai ICD Viet Nam
Duong 23B, Dai Dong, xa Dai Mach, huyen Dong Anh, thanh pho Ha Noi
Google maps: https://g.page/VpHanoi-ICDvietnam?share
Website: https://icdvietnam.com.vn/
SDT : 0983797186
#icdvietnam, #palleticd, #palletnhuaicd, #xenangicd, #giaipappalleticd , #giaiphapdonggoiicd, #mayquanmangpeicd

Skills

  • Accounting
  • Branding

Causes

  • Animals
  • Arts & Culture
The pixel