Biography

Thong tin chu dau tu Novaland kem danh sach va gia ban cac du an can ho, nha pho biet thu Nova Land cap nhat moi nhat nam 2022.
2Bis Nguyen Thi Minh Khai, Da Kao, Quan 1, Thanh pho Ho Chi Minh 700000
08 9889 8688
#novacity

Skills

  • Accounting
  • Talent Recruitment

Causes

  • Animals
  • Justice & Legal Services