5F C.

Volunteer
Binh Duong, Afghanistan
Total impact
$0
Status
Ready to Volunteer

Biography

5F Capella la khu do thi hiem hoi ra mat thi truong bat dong san Tan Uyen, hien da hoan thien day du ha tang cung nhu phap ly. Du an 5F Capella duoc xay dung tren tong dien tich dat 6,7 ha voi gan 400 dat nen, nha pho thuong mai. Gia ban chi can thanh toan dot 1 tu 498 trieu/nen. Day la du an do He thong Lien minh 5F da phat trien va phan phoi.

THONG TIN LIEN HE
CONG TY CO PHAN BAT DONG SAN TAN UYEN
Dia chi du an: Dai lo Uyen Hung - Thu Dau Mot, TX Tan Uyen, Binh Duong
Hotline: 0986 801 739
Email: [email protected]
Website: https://www.5fcapella.com/
#5f #5fcapella #datnentanuyen

Skills

  • Accounting

Causes

  • Animals
The pixel