Biography

Tong dai cham soc khach hang so dien thoai tat cac linh vuc vien thong, ngan hang, bao hiem, dien tu, cac trang thuong mai dien tu, hang may

Skills

  • Photography & Video
  • Project Management

Causes

  • LGBTQ+
  • Maternal Health