Biography

"Cong ty Nevotech Ha Noi la don vi chuyen tu van thiet ke va thi cong xay nha tron goi su dung cac giai phap sang tao tu Chau Au.
Voi kinh nghiem nhieu nam lam viec tai Chau Au, Nevotech chuyen giao cac giai phap tien tien vao thi truong xay dung Viet Nam nham mang lai chu dau tu nhung su lua chon toi uu hon, nhung phuong an thi cong dat hieu qua kinh te va tiet kiem thoi gian.Hien nay, Nevotech la don vi dang chuyen giao cac giai phap xay dung sang tao cua tap doan Italia tai thi truong Viet Nam. #Nevotech #nevohanoi"
315 Nguyen Khang - Yen Hoa -Cau Giay - Ha Noi 100000
0935740190

Skills

  • Engineering

Causes

  • Disaster Relief
  • Environment
  • Religion & Spirituality