Profile Picture

Trang t.

Volunteer Manager
Ha Noi, Vietnam

Biography

Voi nhieu nam kinh nghiem, Trang Tuyen Sinh tu hao la don vi di dau tren ca nuoc ve To chuc thi va luyen thi Chung chi Tieng Anh A2 B1 B2 Khung tham chieu Chau Au; Chung chi Tin hoc ung dung co ban theo thong tu 03/2014/ Bo Thong Tin va Truyen Thong ve viec quy dinh chuan ky nang su dung cong nghe thong tin; Chung Chi Tin Hoc MOS, IC3, ngoai ra con co cac chung chi TOEFL IBT, TOEIC...
Ben canh do trung tam lien ket voi cac truong, cac co quan co du nhiem vu va quyen han ve viec cap chung chi dao tao, boi duong kien thuc, ky nang, nghiep vu hanh chinh cho can bo cong chuc, vien chuc nhu: Chung chi chuyen vien, Chuyen vien chinh, Lanh dao cap phong, Chung chi nghiep vu su pham...

Trang Tuyen Sinh lien ket dao tao voi cac don vi dao tao cac loai van bang 2 Tieng Anh, Luat, va cac he Trung cap, Cao dang, Dai hoc tu xa voi nhieu uu the ve chat luong cung nhu dam bao cam ket dat ket qua cho cac hoc vien. Chung toi cam ket mang lai hieu qua cao trong qua trinh luyen thi, chung chi cap 100% la that, luu ho so goc. Trang Tuyen Sinh tien phong trong viec cam ket chat luong dau ra bang van ban, quy anh/ chi hoc vien hoan toan co the yen tam khong lo bi lua... Cung voi do la doi ngu chuyen vien tu van nhiet tinh se nhanh chong giup cac ban lua chon cho minh mot khoa hoc phu hop nhat.

Website: https://trangtuyensinh.vn/
Add: So 17, ngo 167 Tay Son, Quang Trung, Dong Da, Ha Noi
Email: [email protected]
Hotline: 096 999 8170