Biography

Xuong tre truc - Chuyen cung cap tre truc nguyen lieu, manh tre truc, binh phong tre truc, ban ghe tre truc, me bo, van tre, san tre, thang tre, giuong tre, chieu truc v.v. thi cong lap dat giao hang tan noi hau mai chu dao #xuongtretruc #manhtre #thicongtre #nguyenlieutre #tretruc
Dia chi: 66 Lien khu 2-10, Phuong Binh Hung Hoa A, Quan Binh Tan, TP. Ho Chi Minh 700000
SDT: 0899009006

Skills

  • Accounting

Causes

  • Animals