Biography

"Ra mat du an chung cu Eco Smart City Co Linh Long Bien do chu dau tu la Cong ty TNHH Thien Huong trien khai gom 6 toa thap cao 16 tang nam trong dien tich 1,4 ha, vi tri vang dac dia canh Aone Mail Long Bien, thiet ke hien dai sang trong So dien thoai: 0968 886 651
Dia chi: Duong Co Linh, Quan Long Bien, Ha Noi. #ecosmartcitylbs #chungcuecosmartcity #ecosmartcitylongbien
Website: https://ecosmartcity-longbien.net/"

The pixel