Biography

"Chuyen Thiet Bi - Website truc thuoc cong ty Lidinco
- Chuyen Thiet Bi phan phoi cac dong san pham thiet bi do luong dien, thiet bi do moi truong, thiet bi phong thi nghiem, dao tao thuc hanh. Chung toi cam ket cung cap cac san pham chat luong cao, gia ca canh tranh, dich vu chuyen nghiep, hau mai tot. "
#thietbidodien #thietbido #thietbinhamay #vattunhamay
Dia chi: 184 duong Binh Than, Phuong Vo Cuong, Thanh Pho Bac Ninh
Phone: 02227300180
Website:
https://chuyenthietbi.com/

Skills

  • Accounting

Causes

  • Animals
The pixel