Profile Picture

Vat Lieu N.

Volunteer
Ho Chi Minh, Vietnam
Total impact
$0
Status
Ready to Volunteer

Biography

VLNX la cong ty chuyen cung cap vat tu quang cao tai thi truong Viet Nam, dac biet trong linh vuc quang cao va trang tri noi that tai khu vuc mien nam. Vat Lieu Nha Xanh duoc thanh lap nam 2003 va mo rong hoat dong kinh doanh trong linh vuc vat tu xay dung va quang cao voi nhung san pham chu luc nhu: Rem nhua ngan lanh | Tam lop lay sang | Tam polycarbonate | Rem nhua PVC | Tam mica | Tam cach nhiet | Tam lop sinh thai | Tam poly dac | Mang nhua | Cach nhiet cat tuong | Ton sinh thai | Mut xop PE

Skills

  • Accounting
  • Branding
  • Business Development
  • Finance

Causes

  • Arts & Culture
  • Civil Rights
  • Education